Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Osvobození od správních poplatků

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích uvádí osvobození osob se zdravotním postižením u některých položek. Uvádíme jejich přehled.


Osvobození od správních poplatků

Pol. 5

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu – od poplatku 30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Pol. 12

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky – od poplatku 3000 Kč jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Pol. 17

Vydání stavebního povolení ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e) (tj. stavba pro bydlení s nejvýše 3 byty, stavba pro bydlení s více než 3 byty, stavba pro individuální rekreaci nebo stavba zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2, stavba garáže nejvýše se 3 stáními a stavba řadových garáží), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) - od poplatku 300 Kč je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Pol. 26

Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (poplatek 800 Kč), avydání řidičského průkazu (poplatek 50 Kč) – od obou poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Pol. 27

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole (tento úkon zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu) – od poplatku 1000 Kč jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Pol. 36

Vydání povolení (podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti 10 dní a na dobu kratší než 10 dní (poplatek 100 Kč), 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců (poplatek 500 Kč) a na dobu platnosti delší než 6 měsíců (poplatek 1000 Kč) – od těchto poplatků je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |