Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
Příspěvky pro zdravotně postižené od 1.1.2012

Příspěvky pro zdravotně postižené od 1.1.2012

Legislativa

Přehled příspěvků, které mohou získat osoby se zdravotním postižením od 1.1.2012, zpracovala Liga vozíčkářů. Zahrnuje příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na zvláštní pomůcku posktovaný na zakoupení motorového vozidla.


detail
Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

Legislativa

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Základní informace se nacházejí na portálu MPSV.


detail
Sociální reforma - změny 2012

Sociální reforma - změny 2012

Legislativa

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vznikají zákony o dlouhodobé péči a koordinované rehabilitaci, které by mohly přiblížit péči o dlouhodobě nemocné občany standardům Evropské unie.


detail
Otázky a odpovědi v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy

Otázky a odpovědi v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy

Legislativa

Otázky a odpovědi v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy


detail
Knihovna připravované legislativy

Knihovna připravované legislativy

Legislativa

Na tomto portálu projektový tým ODok (Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Můžete zde sledovat celý průběh přípravy dokumentů, jako jsou např. návrhy zákonů, návrhy jejich změn a další dokumenty legislativní povahy. Například u zákona končí průběh přípravy tohoto dokumentu po jednání vlády v Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR. Získáte tak přehled o tom, co současná vláda v legislativní oblasti připravuje a především také, co schválila a v jaké podobě. Dostáváte se ke konkrétnímu znění schvalovaných dokumentů a můžete je porovnat s výslednými dokumenty, které jsou publikovány ve sbírce zákonů.


detail
Vyhláška o posuzování invalidity

Vyhláška o posuzování invalidity

Legislativa

Od 1. ledna 2010 vstupuje v platnost vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).


detail
Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009

Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009

Legislativa

Anotovaný přehled všech zákonných norem, které se týkají působení nestátních neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Publikaci lze získat i v elektronické podobě.


detail
Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

Legislativa

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v rámci úpravy problematiky zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením odkazuje v § 237 na zvláštní právní předpis, kterým je v tomto případě zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Fyzickým osobám se tak dle tohoto zákona poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Podrobněji se tím zabývá příspěvek JUDr. Zdenky Novákové na webu epravo.cz.


detail
Slevy na telefonování pro uživatele se zdravotním postižením pokračují, ale v jiné podobě

Slevy na telefonování pro uživatele se zdravotním postižením pokračují, ale v jiné podobě

Legislativa

Zatímco lidé s nízkými příjmy a se „zvláštní sociální potřebností“ již na základě novelizace zákona o elektronických komunikacích přestali dostávat slevu 200 korun za telekomunikační služby, lidé se zdravotním postižením o zvýhodnění nepřišli. Pouze má od 1. července 2008 jinou formu, liší se podle jednotlivých operátorů a v některých případech se nevztahuje na osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby s I. stupněm závislosti.


detail
Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Legislativa

Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě výkladu jednotlivých ustanovení obsahuje i příklady z praxe.


detail
Sociální legislativa

Sociální legislativa

Legislativa

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje odkazy na plná znění příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a sdělení ministerstva.


detail
Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení

Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení

Legislativa

Leták Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětluje roli lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení po 1. lednu 2007 a popisuje postup, jak může fyzická osoba požádat ze sociálního zabezpečení o dávky nebo výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem.


detail
Osvobození od správních poplatků

Osvobození od správních poplatků

Legislativa

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích uvádí osvobození osob se zdravotním postižením u některých položek. Uvádíme jejich přehled.


detail
Žádost o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem

Žádost o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem

Legislativa

Jedna z životních situacích na Portálu veřejné správy podrobně popisuje, za jakých okolností může občan požádat ze sociálního zabezpečení o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem.


detail
Invalidita a žádost o invalidní důchod (invalidní důchod plný či částečný)

Invalidita a žádost o invalidní důchod (invalidní důchod plný či částečný)

Legislativa

Občan je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek (§ 39 zák. č. 155/1995 Sb.). Podrobný popis životní situace se nachází na Portálu veřejné správy.


detail
Invalidní důchody

Invalidní důchody

Legislativa

Příspěvek na webu MPSV popisuje podmínky nároku na plný i částečný invalidní důchod. Zabývá se i souběhem částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti a podáváním žádosti o důchod.


detail

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2020 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |